Zvērinātas advokātes Dainas Puķītes juridiskā biroja pakalpojumi

Sniegto juridisko pakalpojumu klāsts ietver vispusīgu juridiskās palīdzības sniegšanu juridiskām un fiziskām personām, meklējot individuālu pieeju klientu problēmu un jautājumu risinājumam šādos aspektos:

Uzņēmumu juridiskā apkalpošana:

 • ikdienas konsultācijas dažādos tiesību jautājumos;

 • dokumentu projektu sagatavošana;

 • juridiskā palīdzība darījumu slēgšanā (līgumu projektu izstrāde un saskaņošana ar klienta darījumu partneriem);

 • strīdu risināšana;

 • klienta pārstāvība Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un tiesā.

Darījumi un līgumi

fiziskām un juridiskām personām:

 • ikdienas konsultācijas dažādos tiesību jautājumos;

 • dokumentu projektu sagatavošana;

 • juridiskā palīdzība darījumu slēgšanā (līgumu projektu izstrāde un saskaņošana ar klienta darījumu partneriem);

 • strīdu risināšana;

 • klienta pārstāvība Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un tiesā.

Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) uzraudzība

Bagātīgā pieredze palīdzēs veikt juridiskās personas TAP uzraudzību, lai uzņēmums izkļūtu no sarežģītām finansiālām situācijām, visas puses spētu rast labvēlīgu risinājumu uzņēmuma tālākai darbībai.

Maksātnespējas lietas

fiziskām un juridiskām personām:

 • konsultācijas maksātnespējas lietās, maksātnespējas procesu monitorings;

 • maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un pārstāvība tiesās;

 • saistību dzēšanas plāna sagatavošana fiziskām personām;

 • tiesiskās aizsardzības procesa plāna un pieteikuma sagatavošana juridiskām personām;

 • pārstāvība maksātnespējas procesā un kreditoru sapulcēs;

 • iesniegumu, sūdzību un citu dokumentu sagatavošana maksātnespējas procesos.

Saistību tiesības

fiziskām un juridiskām personām:

 • konsultāciju sniegšana un klienta interešu pārstāvība darījumos; 

 • darījumu juridiskā analīze risku novēršanai;

 • dokumentu, līgumu, prasības pieteikumu sagatavošana saistību tiesībās, parādu piedziņas lietās, īres un nomas tiesību jautājumos, risinājumi kredītsaistību jautājumos, darījumos ar nekustamiem īpašumiem, dāvinājumiem, cesijām, pirkuma līgumiem, uzturlīgumiem, uzņēmumu līgumiem u.c. jautājumu risināšanā.

Tiesvedība

fiziskām un juridiskām personām:

 • prasības pieteikumu un dokumentu izstrāde, juridiskās palīdzības sniegšana un klientu pārstāvība civillietās, tostarp ģimenes tiesībās, saistību tiesībās, lietu tiesībās, komerctiesībās, mantojumu lietās, nomas un īres tiesībās, parādu piedziņas lietās u.c. jautājumu risināšanā;

 • prasības pieteikumu sagatavošana, juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība šķīrējtiesās;

 • juridiskās palīdzības sniegšana un aizstāvība krimināllietās;

 • dokumentu sagatavošana parādu piedziņas lietās.

Krimināllietas

fiziskām un juridiskām personām:

 • juridiskās palīdzības sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs kriminālprocesos un procesuālo darbību veikšanā;

 • iesniegumu, pieteikumu, sūdzību sagatavošana pirmstiesas izmeklēšanas procesā;

 • juridiskās palīdzības sniegšana un aizstāvības nodrošināšana tiesās, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošanā;

 • juridiskās palīdzības sniegšana izlīguma noslēgšanai ar cietušo, vienošanās noslēgšanai ar prokuroru.

Ģimenes tiesības:

 • konsultāciju sniegšana laulības šķiršanas lietās (arī, ja laulība tiks šķirta pie zvērināta notāra);

 • prasības pieteikumu sagatavošana laulības šķiršanas lietās; 

 • juridiskās palīdzības sniegšana strīdos par laulāto kopmantas sadali un dokumentu izstrāde;

 • juridiskās palīdzības sniegšana strīdos par aizgādnības un saskarsmes tiesībām ar bērniem un dokumentu izstrāde;

 • juridiskās palīdzības sniegšana strīdos par uzturlīdzekļu piedziņu un prasības pieteikumu sagatavošana tiesā, un klientu pārstāvēšana šo strīdu risināšanā valsts iestādēs un tiesā;

 • laulības līgumu sagatavošana.

Administratīvās lietas

fiziskām un juridiskām personām:

 • iesniegumu, vēstuļu sagatavošana iestādēm, administratīvo aktu pārsūdzēšana; 

 • pieteikumu un tiesvedības dokumentu sagatavošana tiesām, lēmumu pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas kārtībā;

 • juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība valsts iestādēs un tiesās;

 • uzziņu pieprasīšana.

Bez iepriekš minētā tiek sniegti pakalpojumi arī citu juridisku jautājumu risināšanā.

© Zvērināta advokāte Daina Puķīte, 2017-2020